Support
دعاوی حقوقی
  • دعاوی مرتبط با اسناد تجاری از قبیل چک و سفته
  • دعاوی مرتبط با استرداد وجه پرداختی و دریافت مطالبات از اشخاص حقیقی یا حقوقی
  • دعاوی مرتبط با قراردادهای تنظیمی میان اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل الزام به انجام تعهدات قراردادی و فسخ و مطالبه ضرر و زیان قراردادی
  • دعاوی مرتبط با ورشکستگی شرکت ها ، تجار و شرکت های تجاری
  • دعاوی مرتبط با اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در محاکم قضایی

 

چرا مؤسسه حقوقی دیوان آگاه دادمان را جهت پیگیری دعاوی خود انتخاب نماییم.


  • برخورداری از وکلای متخصص و مجرب در رشته های مختلف حقوقی
  • انعقاد قراداد شفاف مالی با موکلین
  • بهره مندی از خدمات مشاوره ای منظم تا مختومه شدن پرونده
  • شفاف سازی و پاسخگویی حرفه ای از طریق سایت مؤسسه به نحوی که تمامی اقدمات از طریق دادخواست ها و لوایح و نامه های تنظیمی در حساب کاربری مراجعین قرار گیرد و مراجعین از تمام امور به صورت واقعی بهره مندگردد .
  • استفاده شایسته از زمان جهت جلوگیری از اطاله پرونده از طریق انجام کارها و پیگیری در حداقل زمان ممکن 
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن