Support
دعاوی خانواده و امور حسبی
 • دعاوی مرتبط با امورات مالی زوجین از قبیل مهریه و اجرت المثل
 • امورات مرتبط با انحصار وراثت متوفی ، تحریر ترکه و مهر و موم ترکه
 • دعاوی مرتبط با حضانت و ملاقات با اطفال
 • امور مرتبط با قیمومیت و حکم رشد محجورین
 • دعاوی مرتبط با نکاح و و فسخ نکاح زوجین
 • دعاوی مرتبط با وصیت و ارث

 

چرا مؤسسه حقوقی دیوان آگاه دادمان را جهت پیگیری دعاوی خود انتخاب نماییم.


 • برخورداری از وکلای متخصص و مجرب در رشته های مختلف حقوقی
 • انعقاد قراداد شفاف مالی با موکلین
 • بهره مندی از خدمات مشاوره ای منظم تا مختومه شدن پرونده
 • شفاف سازی و پاسخگویی حرفه ای از طریق سایت مؤسسه به نحوی که تمامی اقدمات از طریق دادخواست ها و لوایح و نامه های تنظیمی در حساب کاربری مراجعین قرار گیرد و مراجعین از تمام امور به صورت واقعی بهره مندگردد .
 • استفاده شایسته از زمان جهت جلوگیری از اطاله پرونده از طریق انجام کارها و پیگیری در حداقل زمان ممکن 
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن